Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija neizostavni je dio svakog električnog postrojenja i kao takva ima vrlo važnu ulogu za cijelo vrijeme trajanja opreme, postrojenja ili pogona. Uz to obavezni je dio svakog pogona i opreme, što je i zakonom propisano.

Zakonom je definirano da svako postrojenje mora imati projektnu dokumentaciju, atestnu dokumentaciju i Pravilnik o održavanju elektroenergetskih objekata i postrojenja. Pravilnikom se definiraju zahvati u sklopu pregleda, revizije i održavanja postrojenja, kao i procedure vezane uz zaštitu na radu i periodika pojedinih zahvata kod pregleda i održavanja.

Tvrtka Elind d.o.o. nudi kao jednu od usluga upotpunjavanje manjkave ili nepostojeće dokumentacije, snimanje izvedenog stanja postrojenja, izradu projektne dokumentacije, kao i izradu Pravilnika o održavanju EE postrojenja. Sve navedene usluge nudimo u skladu sa zakonskom regulativom i općeprihvaćenom elektrotehničkom praksom. Izrađujemo i elaborate stanja postrojenja u svrhu sanacije instalacije i dovođenja u tehnički ipravno stanje. U sklopu navedenog obavljamo preglede, revizije i održavanja EE postrojenja (transformatorskih stanice, razvoda, instalacije i ostalog.) Za navedene usluge osposobili smo djelatnike koji imaju ovlaštenja za navedene radove. Sva mjerenja vršimo sa propisanom instrumentacijom uz korištenje propisanih metoda mjerenja. Sva instrumentacija se periodički umjerava u akreditiranim laboratorijima.

Zaštita na radu oduvjek je bila imperativ, no u mnogim je slučajevima zanemarivana. U današnje vrijeme sve su češće kontrole provedbe svih mjera propisanih za siguran rad djelatnika, kao i siguran rad električnih postrojenja.

U okviru toga naše klijente savjetujemo o važećoj zakonskoj regulativi i o obavezama koje moraju ispuniti da bi zadovoljili sve zahtjeve važećih propisa.

Neki od zakona i propisa koje definiraju obaveze vlasnika i korisnika električnog postrojenja, pogona ili uređaja su:

Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti od požara
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
Tehnički propis za zaštitu od djelovanja munje na građevinama
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Pravilnik o gospodarenju opasnim uljima
Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica